Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Klingspor
Technologie broušení
Klingspor Service Prodej Školení
Úvod / cs-cz > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecne obchodni podminky

1. UVODNI USTANOVENI

Tyto obchodni podminky (dale jen „obchodni podminky“) obchodni společosti KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o., se sidlem Brno, Hilleho 1842/5, PSČ60200, identifikači čslo: 48529362, zapsane v obchodnim rejstřku vedenem Krajskym soudem v Brně oddil C, vloža 10641 (dale jen „rodavajici“) upravuji v souladu s ustanovenim § 1751 odst. 1 zakona č 89/2012 Sb., občnsky zakonik (dale jen „bčnsky zakonik“) vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran vznikle v souvislosti nebo na zakladěkupni smlouvy (dale jen „upni smlouva“) uzavirane mezi prodavajicim a jinou osobou (dale jen „upujici“). Ustanoveni obchodnich podminek jsou nedilnou součsti kupni smlouvy.

2. UZAVŘENI KUPNI SMLOUVY

Veškera prezentace zboži umistěna v ceniku prodavajiciho je informativniho charakteru a prodavajici neni povinen uzavřit kupni smlouvu ohledně tohoto zboži. Odchylky proti udajům o rozměrech, hmotnostech zboži a jeho baleni, zobrazeni a popisům v prospektech nebo ceniku prodavajiciho jsou připustne. Ustanoveni § 1732 odst. 2 občanskeho zakoniku se nepoužije. Cenik obsahuje informace o zboži, a to včetně uvedeni cen jednotliveho zboži. Ceny zboži jsou uvedeny bez daně z přidane hodnoty (dalen jen „DPH“) a všch souvisejicich poplatků Timto ustanovenim neni omezena možost prodavajiciho uzavřt kupni smlouvu za individualněsjednanych podminek. Prodavajici si vyhrazuje pravo změy cen v průěu platnosti ceniku. Minimalni cena zbož pro jednotlivou objednavku čni 2.500,- Kčbez DPH. V přpaděobjednavky zbož v ceněnad 5.000,- Kčbez DPH, dodavaneho v jedne zasilce na jedno misto určne kupujicim na uzemi Čske republiky nebo Slovenske republiky, nese prodavajici naklady na dodani zbož kupujicimu. V opačem přpaděprodavajici učuje naklady spojene s balenim a dodanim zbož na misto určne kupujicim na uzemi Čske republiky nebo Slovenske republiky v paušlni vyš 500,- Kčbez DPH za kažou zasilku. Cena zbož vychazi z ceniku zbož platneho v den potvrzeni objednavky kupujiciho prodavajicim. Fakturovana bude cena zbož s DPH platna v den dodavky zbož. Vicenaklady za kupujicim, vyždany zvlašni nebo zrychleny způob zaslani zbož nese kupujici, a to i tehdy, kdyžnese naklady spojene s balenim a dodanim zbož prodavajici. Pro objednani zbož zaše kupujici prodavajicimu objednavku s udaji o objednavanem zbož , tj. artiklove čslo materialu. Pokud se jedna o zbož, ktere je potřba konfigurovat, zaše kupujici v objednavce rovněžrozmě, zrno, typ a spoj. Udaje uvedene v objednavce jsou prodavajicim považvany za spravne. Prodavajici je vžy opravně poždat kupujiciho o dodateče potvrzeni objednavky (napřklad pisemněč telefonicky). Smluvni vztah mezi prodavajicim a kupujicim vznika doručnim přjeti objednavky (potvrzeni), ježje prodavajicim zaslano kupujicimu (např elektronickou pošou) nebo odevzdanim zbož kupujicimu. Kupujici souhlasi s použtim komunikačich prostřdkůna dalku př uzavirani kupni smlouvy. Kupujici timto přbira na sebe nebezpeč změy okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 občnskeho zakoniku.

3. PLATEBNI PODMINKY

Cenu zboži a připadne naklady spojene s dodanim zboži dle kupni smlouvy kupujici uhradi prodavajicimu bezhotovostně převodem na učet prodavajiciho. Kupujici nabyva vlastnictvi ke zboži zaplacenim cele kupni ceny zboži. Prodavajici je platcem daně z přidane hodnoty. Společně s kupni cenou je kupujici povinen zaplatit prodavajicimu take naklady spojene s balenim a dodanim zboži ve smluvene vyši. Neni-li uvedeno vyslovně jinak, rozumi se dale kupni cenou i naklady spojene s dodanim zboži. V připadě bezhotovostni platby je kupni cena splatna na zakladě faktury prodavajiciho. Kupujici je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Kupujici neni opravněn se opozdit s uhradou faktury z jakehokoli důvodu ani uhradit fakturu jen z časti, a to ani po uplatněni prav z vadneho plněni. Je-li kupujici v prodleni s uhradou faktury, ma prodavajici pravo dalši dodavky bez jakekoli nahrady kupujicimu zastavit, ukončit poskytovani veškerych slev kupujicimu, v připadě prodleni delšiho než 60 dnů učtovat kupujicimu smluvni pokutu 0,1% z dlužne častky za každy den prodleni a v připadě prodleni delšiho než 90 dnů učtovat navic kupujicimu smluvni pokutu ve vyši 10% z dlužne častky. Narok na nahradu škody zůstava prodavajicimu zachovan. V připadě bezhotovostni platby je kupujici povinen uhrazovat kupni cenu zboži společně s uvedenim variabilniho symbolu platby. V připadě bezhotovostni platby je zavazek kupujiciho uhradit kupni cenu splněn okamžikem připsani přislušne častky na učet prodavajiciho.

4. PŘEPRAVA A DODANI ZBOŽI

V připadě, že je způsob dopravy smluven na zakladě zvlaštniho požadavku kupujiciho, nese kupujici riziko a připadne dodatečne naklady spojene s timto způsobem dopravy. Je-li prodavajici podle kupni smlouvy povinen dodat zboži na misto určene kupujicim v objednavce, je kupujici povinen převzit zboži při dodani. Při dodavkach zboži dopravnimi prostředky, ktere zprostředkoval prodavajici, je kupujici povinen zajistit faktickou možnost přijezdu dopravniho prostředku (nakladniho vozidla/kamionu) se zbožim až do požadovaneho mista vykladky včetně mista vykladky tak, aby mohl byt naklad vyložen bez překažek a bez čekani. Při porušeni teto povinnosti kupujicim je prodavajici či dopravce zprostředkovany prodavajicim opravněn nepředat zboži a kupujici je povinen uhradit veškere naklady na dopravne, prostoje a jine učelně vynaložene naklady na zmařenou dopravu. V připadě, že je z důvodů na straně kupujiciho nutno zboži doručovat opakovaně nebo jinym způsobem, než bylo uvedeno v objednavce, je kupujici povinen uhradit naklady spojene s opakovanym doručovanim zboži, resp. naklady spojene s jinym způsobem doručeni. Při převzeti zboži od přepravce je kupujici povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboži a v připadě jakychkoliv zavad toto neprodleně oznamit přepravci. V připadě shledani porušeni obalu svědčiciho o neopravněnem vniknuti do zasilky nemusi kupujici zasilku od přepravce převzit.

5. PRAVA Z VADNEHO PLNĚNI

Prava a povinnosti smluvnich stran ohledně prav z vadneho plněni se řidi přislušnymi obecně zavaznymi předpisy (zejmena ustanovenimi § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanskeho zakoniku). Prava z vadneho plněni uplatňuje kupujici u prodavajiciho v jeho sidle. Za okamžik uplatněni reklamace se považuje okamžik, kdy prodavajici obdržel od kupujiciho reklamovane zboži.  Male odchylky v barvě, vzhledu a v rozměrech zboži nejsou vadou zboži. Kupujici zboži prohledne co nejdřive po přechodu nebezpeči škody na věci a přesvědči se o jeho vlastnostech a množstvi. Neoznami- li kupujici vadu bez zbytečneho odkladu pote, co ji mohl při včasne prohlidce a dostatečne peči zjistit, pozbyva prava z vadneho plněni. Při zaslani nabidek, informačnich dopisů, ceniků popř. poradenstvi v ramci konzultace s kupujicim, nepřebira prodavajici žadnou odpovědnost za uživani nebo způsob použiti dodaneho zboži, pokud to nebylo vyslovně a pisemně mezi prodavajicim a kupujicim sjednano. Kupujici je povinen přesvědčit se o použitelnosti dodaneho zboži pro jim předpokladany způsob použiti.

6. ZAVĚREČNA USTANOVENI

Pokud vztah založeny kupni smlouvou obsahuje mezinarodni (zahranični) prvek, pak strany sjednavaji, že vztah se řidi českym pravem. Pro rozhodovani veškerych sporů vzniklych z kupni smlouvy či v souvislosti s ni je dana pravomoc českych soudů, přičemž mistně přislušnym soudem k řizeni v připadnych sporech je Krajsky soud v Brně resp. Městsky soud v Brně. Je-li některe ustanoveni obchodnich podminek neplatne nebo neučinne, nebo se takovym stane, namisto neplatnych ustanoveni nastoupi ustanoveni, jehož smysl se neplatnemu ustanoveni co nejvice přibližuje. Neplatnosti nebo neučinnosti jednoho ustanoveni neni dotknuta platnost ostatnich ustanoveni. Změny a doplňky kupni smlouvy či obchodnich podminek vyžaduji pisemnou formu.
Tyto obchodni podminky nabyvaji platnosti dne 1.2.2015.

 

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.

Chyby v tisku vyhrazeny

Navigation Extended
Navigation Extended