Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Klingspor
Techniki Szlifowania
Klingspor Service Sprzedaż Szkolenia Dojazd do firmy
Start / pl > Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Obowiązują wyłącznie dla transakcji z KLINGSPOR Schleifsysteme GmbH & Co.KG!
Stan: 08/2014

§ 1
Postanowienia ogólne - Zakres obowiązywania

(1) Nasze warunki sprzedaży są warunkami wyłącznie obowiązującymi. Nie uznajemy warunków Zamawiającego sprzecznych z niniejszymi warunkami lub od nich odbiegających, chyba że wyraziliśmy pisemną zgodę na ich obowiązywanie. Nasze warunki sprzedaży obowiązują również wtedy, gdy znając warunki Zamawiającego sprzeczne z niniejszymi warunkami lub od nich odbiegające, bez zastrzeżeń wykonaliśmy dostawę do Zamawiającego.
(2) Wszelkie uzgodnienia, jakie zostały dokonane pomiędzy nami a Zamawiającym w celu wykonania umowy, są zawarte w umowie.
(3) Nasze warunki sprzedaży obowiązują wyłącznie w stosunku do przedsiębiorców określonych w § 310 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego.
(4) Nasze warunki sprzedaży obowiązują również dla wszystkich przyszłych transakcji z Zamawiającym.

§ 2
Oferta - Dokumenty ofertowe

(1) Jeżeli zamówienie można sklasyfikować jako ofertę według § 145 niemieckiego kodeksu cywilnego, to ofertę tę możemy przyjąć w ciągu dwóch tygodni.
(2) Zastrzegamy sobie prawo własności oraz prawa autorskie do zdjęć, rysunków, kalkulacji i innych dokumentów. Postanowienie to dotyczy również takich dokumentów pisemnych, które zostały określone jako „poufne”. Przed ich przekazaniem osobom trzecim Zamawiający winien uzyskać naszą wyraźną pisemną zgodę.

§ 3
Ceny - Warunki płatności, opakowanie, wysyłka

(1) O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, to nasze ceny obowiązują ex works i obejmują opakowanie. W wypadku konieczności zastosowania opakowania droższego, jego kosztem Zamawiający zostanie obciążony odrębnie.
(2) Zastrzegamy sobie prawo stosownej zmiany cen w wypadku, gdy po zawarciu umowy nastąpi obniżenie lub zwiększenie kosztów, w szczególności w związku ze zmianą zbiorowego układu pracy lub zmianą cen materiałów. Na żądanie Zamawiającego przedłożymy dowody tych zmian.
(3) Minimalna wartość jednego zamówienia wynosi 100,00 euro (wartość netto). Dostawy o wartości towaru netto powyżej 300,00 euro realizujemy na nasz koszt. W wypadku zamówień poniżej 100,00 euro naliczamy opłatę za zmniejszoną wielkość dostawy w wysokości 13,00 euro dla każdego zamówienia.
(4) Nasze ceny nie obejmują ustawowego podatku VAT. Podatek ten jest odrębnie wykazywany w rachunku w dniu jego wystawienia w ustawowej wysokości.
(5) Towar jest pakowany w przyjęty w handlu sposób z naliczeniem kosztów własnych. Dla dostaw o wartości powyżej 300,00 euro opakowanie jest bezpłatne, o ile nie uzgodniono inaczej. Zamawiający, który życzy sobie, abyśmy odebrali stosowane przez nas opakowania transportowe i pośrednie, jest zobowiązany zwrócić je na własny koszt do siedziby naszej firmy w godzinach jej pracy. Opakowania transportowe i pośrednie zostaną przez nas przyjęte wyłącznie wtedy, gdy będą czyste, wolne od substancji obcych i posortowane według materiału. W wypadku niespełnienia tych obowiązków Zamawiający ponosi powstałe koszty dodatkowe z tytułu ich usunięcia.
(6) O ile nie dokonano żadnych innych ustaleń, mamy swobodę w wyborze środka transportu. Dodatkowe koszty z tytułu żądanego przez Zamawiającego specjalnego lub przyspieszonego rodzaju wysyłki ponosi Zamawiający, również wtedy, gdy realizujemy dostawę franco fracht.
(7) Jeżeli Zamawiający sobie tego życzy, ubezpieczymy transport. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Zamawiający.
(8) Jeżeli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, cena kupna netto (bez potrąceń) jest wymagalna w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku. W zakresie skutków zwłoki w zapłacie obowiązują regulacje ustawowe.
(9) Potrącenie z konta wymaga odrębnego pisemnego porozumienia.
(10) Prawo potrącenia przysługuje Zamawiającemu wyłącznie wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsprzeczne lub zostały przez nas uznane.
Ponadto Zamawiający może wykonać prawo zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.

§ 4
Przejście ryzyka

(1) Ryzyko przechodzi na Zamawiającego z chwilą przekazania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia naszego zakładu przez towar, chyba że uzgodniono inaczej.

§ 5
Termin dostawy

(1) Warunkiem rozpoczęcia biegu podanego przez nas terminu dostawy jest wyjaśnienie wszystkich zagadnień technicznych..
(2) Warunkiem dotrzymania przez nas warunków dostawy jest ponadto terminowe i prawidłowe wykonanie zobowiązań przez Zamawiającego. Nie narusza to prawa podniesienia zarzutu niewykonania umowy.
(3) Jeżeli Zamawiający spóźni się z przyjęciem towaru lub w sposób zawiniony naruszy inne obowiązki współdziałania, mamy prawo domagania się zadośćuczynienia szkodzie nam powstałej, łącznie z pokryciem ewentualnych kosztów dodatkowych. Zastrzega się prawo dalej idących roszczeń.
(4) Jeżeli zaistnieją okoliczności określone w ustępie (3), ryzyko przypadkowego zaginięcia lub przypadkowego pogorszenia przedmiotu kupna przechodzi na Zamawiającego w tym momencie, w którym Zamawiający popadł w zwłokę z przyjęciem towaru lub zwłokę dłużnika.
(5) Jeżeli stanowiąca podstawę transakcji umowa kupna-sprzedaży jest transakcją o bezwzględnie wiążącym terminie w myśl § 286 ust. 2 pkt 4 niemieckiego kodeksu cywilnego lub § 376 niemieckiego kodeksu handlowego, nasza firma ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami prawa. Zgodnie z postanowieniami prawa ponosimy odpowiedzialność również w wypadku, gdy w wyniku powstałej z naszej winy zwłoki w dostawie Zamawiający ma prawo podnosić, że nie istnieje już jego interes w dalszej realizacji umowy.
(6) Ponadto ponosimy odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami prawa, jeżeli zwłoka w dostawie jest wynikiem naszego umyślnego naruszenia umowy lub rażącego niedbalstwa. Winę naszych przedstawicieli lub osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, należy przypisać naszej firmie. Jeżeli zwłoka w dostawie nie jest spowodowana umyślnym naruszeniem umowy przez naszą firmę, nasza odpowiedzialność za szkodę jest ograniczona do przewidywalnej, występującej typowo szkody.
(7) Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami prawa również w wypadku, gdy zwłoka w dostawie, za którą odpowiadamy, jest spowodowana zawinionym naruszeniem istotnego obowiązku wynikającego z umowy. W takim wypadku odpowiedzialność za szkodę jest ograniczona do przewidywalnej, występującej typowo szkody.
(8) Zastrzega się dalsze ustawowe roszczenia i prawa Zamawiającego.

§ 6
Odpowiedzialność za wady

(1) Warunkiem roszczeń Zamawiającego z tytułu wad jest prawidłowe spełnienie przez niego wynikających z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego ciążących na nim obowiązków kontroli i zakwestionowania towaru.
(2) Niewielkie odchylenia w kolorze naszych wyrobów nie stanowią wady i nie uprawniają do składania reklamacji.
(3) Jeżeli istnieje wada rzeczy kupionej, mamy prawo według naszego uznania albo do dodatkowego świadczenia w formie usunięcia wady albo do dostawy nowej rzeczy, wolnej od wad. W wypadku usuwania wady ponosimy koszty wyłącznie do wysokości ceny kupna.
(4) Jeżeli dodatkowe świadczenie nie powiedzie się, Zamawiający ma prawo według własnego uznania albo odstąpić od umowy albo domagać się zmniejszenia ceny kupna.
(5) Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami prawa, jeżeli Zamawiający dochodzi roszczeń o odszkodowanie z tytułu szkody, powstałej w wyniku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, łącznie z umyślnym działaniem i rażącym zaniedbaniem naszych przedstawicieli i osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania. Jeżeli nie można uczynić nas odpowiedzialnymi za umyślne naruszenie postanowień umowy, odpowiedzialność z tytułu szkody jest ograniczona do przewidywalnej, występującej typowo szkody.
(6) Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami prawa, jeżeli w sposób zawiniony naruszymy obowiązek wynikający z umowy. W takim wypadku odpowiedzialność za szkodę jest ograniczona do przewidywalnej, występującej typowo szkody.
(7) Jeżeli Zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie w miejsce świadczenia, nasza odpowiedzialność jest ograniczona również w ramach postanowień ust. (4) do zadośćuczynienia szkodzie przewidywalnej, występującej typowo.
(8) Postanowienia te nie naruszają odpowiedzialności z tytułu zawioninego narażenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu. Dotyczy to również bezwzględnie obowiązującej odpowiedzialności według ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu.
(9) O ile powyżej nie uzgodniono postanowień odmiennych, odpowiedzialność jest wykluczona.
(10) Termin przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy, licząc od daty przejścia ryzyka.
(11) Powyższe postanowienie nie narusza terminu przedawnienia w wypadku regresu z dostawy zgodnie z §§ 478, 479 niemieckiego kodeksu cywilnego. Wynosi on 5 lat, licząc od daty wydania wadliwego produktu.

§ 7
Odpowiedzialność łączna

(1) Odpowiedzialność z tytułu szkody wykraczająca poza wypadki określone w § 6 jest wykluczona, bez względu na charakter prawny podnoszonego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń o odszkodowanie z winy powstałej przy zawarciu umowy, z powodu innego naruszenia obowiązków lub z powodu roszczeń z czynu niedozwolonego o zadośćuczynienie szkód materialnych zgodnie z § 823 niemieckiego kodeksu cywilnego.
(2) Ograniczenie określone w ustępie 1 obowiązuje również w wypadku, gdy Zamawiający zamiast roszczenia o odszkodowanie w miejsce świadczenia domaga się rekompensaty nie przynoszących korzyści wydatków.
(3) Jeżeli nasza odpowiedzialność z tytułu szkody jest wykluczona lub ograniczona, to wykluczenie to lub ograniczenie obowiązuje również w zakresie osobistej odpowiedzialności naszych pracowników umysłowych, pracobiorców, współpracowników, przedstawicieli oraz osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, za spowodowane szkody.

§ 8
Zastrzeżenie prawa własności

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności do przedmiotu kupna do chwili wpływu wszystkich płatności z tytułu transakcji z Zamawiającym. W wypadku niezgodnego z umową zachowania Zamawiającego, a w szczególności w wypadku zwłoki w zapłacie, mamy prawo po wyznaczeniu stosownego terminu dodatkowego odebrać przedmiot kupna. Akt odbioru przedmiotu kupna stanowi odstąpienie od umowy. Po odebraniu przedmiotu kupna mamy prawo do jego spieniężenia. Zysk ze spieniężenia, pomniejszony o stosowne koszty spieniężenia, zostanie zaliczony na poczet zobowiązań Zamawiającego.
(2) Zamawiający jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z przedmiotem kupna, a w szczególności jest zobowiązany do jego odpowiedniego ubezpieczenia na własny koszt od ognia, wody i kradzieży na sumę nowej wartości.
(3) W wypadku zajęcia przedmiotu kupna lub innych ingerencji osób trzecich Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia nas, tak abyśmy mogli wnieść pozew zgodnie z § 771 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam sądowych lub pozasądowych kosztów pozwu zgodnie z § 771 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za powstałą nieściągalność wierzytelności.
(4) Zamawiający ma prawo do dalszego odsprzedania przedmiotu kupna w toku normalnych czynności handlowych, jednakże już teraz ceduje na nas wszystkie wierzytelności w wysokości wartości końcowej (łącznie z podatkiem VAT) naszej należności według rachunku, jakie będą mu przysługiwały z tytułu odsprzedaży od jego odbiorców lub osób trzecich, i to niezależnie od tego, czy przedmiot kupna został odsprzedany bez lub po jego przetworzeniu. Zamawiający jest uprawniony do ściągnięcia tej wierzytelności również po dokonaniu cesji. Postanowienie to nie narusza naszego prawa do samodzielnego ściągania wierzytelności. Zobowiązujemy się jednakże do nieściągania tych wierzytelności tak długo, jak długo Zamawiający będzie realizował swoje zobowiązania płatnicze z uzyskanego zysku ze sprzedaży, nie popadnie w zwłokę w zapłacie oraz w szczególności nie zostanie złożony wniosek o postępowanie układowe lub z tytułu niewypłacalności lub też nie nastąpi wstrzymanie płatności. Jeżeli jednak tak się stanie, mamy prawo domagać się, aby Zamawiający podał nam do wiadomości scedowane wierzytelności oraz dłużników, podał wszelkie informacje konieczne do ściągnięcia wierzytelności, wydał odpowiednie dokumenty oraz powiadomił dłużników (osoby trzecie) o cesji.
(5) Przetworzenie lub przekształcenie przedmiotu kupna przez Zamawiającego następuje zawsze w naszym imieniu. Jeżeli przedmiot kupna zostanie przetworzony razem z innymi, nie należącymi do nas przedmiotami, to nabywamy prawo współwłasności do nowego przedmiotu w stosunku wartości przedmiotu kupna (wartość końcowa faktury, łącznie z podatkiem VAT) do wartości pozostałych przedmiotów przetworzonych w momencie ich przetworzenia. Dla przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia obowiązują te same postanowienia, jak dla przedmiotu kupna dostarczonego z zastrzeżeniem prawa własności.
(6) Jeżeli przedmiot kupna zostanie zmieszany z innymi, nie należącymi do nas przedmiotami, w sposób nierozłączny, to nabywamy prawo współwłasności do nowego przedmiotu w stosunku wartości przedmiotu kupna (wartość końcowa faktury, łącznie z podatkiem VAT) do wartości pozostałych zmieszanych przedmiotów w momencie ich zmieszania. Jeżeli zmieszanie nastąpi w taki sposób, że przedmiot Zamawiającego należy traktować jako przedmiot główny, to uznaje się za uzgodnione, że Zamawiający przeniesie na nas proporcjonalnie prawo współwłasności. Zamawiający zachowuje powstałe w ten sposób prawo wyłącznej własności lub współwłasności w naszym imieniu..
(7) Zobowiązujemy się do zwolnienia na żądanie Zamawiającego przysługujących nam zabezpieczeń, jeżeli zrealizowana wartość naszych zabezpieczeń przekracza podlegające zabezpieczeniu należności o ponad 10%. Obowiązek wyboru zwalnianego zabezpieczenia spoczywa na nas.

§ 9
Jurysdykcja, miejsce wykonania umowy

(1) Jeżeli Zamawiający jest kupcem, obowiązuje jurysdykcja miejsca naszej siedziby. Mamy jednak prawo pozwania Zamawiającego również w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.
(2) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wykluczona jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów.
(3) Jeżeli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, miejscem wykonania umowy jest siedziba naszej firmy.
(4) W wypadku, gdyby poszczególne postanowienia niniejszej umowy były lub stały się nieważne lub też zawierały lukę, nie narusza to pozostałych postanowień.

KLINGSPOR Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Wyklucza się odpowiedzialność za błędy w druku.