Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân

[ en | vi ]
Klingspor
Công nghệ mài
Klingspor Service Phân phối Đào tạo
Trang chủ / vi > Mặt hàng > Đĩa cắt Kronenflex®

Đĩa cắt Kronenflex®

Bộ lọc chi tiết

Bước làm việc
Về việc đóng
Vật liệu
Gỗ
Nhựa
Da
Màu, sơn phủ, bay trét
Kim loại
Vật liệu khoáng
Về việc đóng
Máy
Mài bằng tay
Máy cầm tay
Máy cố định
Về việc đóng
Sản xuất
Về việc đóng
Chiều rộng theo mm
Về việc đóng
Đường kính theo mm
Về việc đóng
Mũi khoan theo mm
Về việc đóng
Dạng
Về việc đóng

Sản xuất: Đĩa cắt Kronenflex

Phân loại theo
Tên
Tính ăn mòn Sản xuất Độ cứng Tên Tuổi thọ

A 24 Extra
A 24 Extra Đĩa cắt Kronenflex®
A 24 Extra
A 24 Extra Đĩa cắt Kronenflex®
A 24 N Supra
A 24 N Supra Đĩa cắt Kronenflex®
A 24 N Supra
A 24 N Supra Đĩa cắt Kronenflex®
A 24 R Special
A 24 R Special Đĩa cắt Kronenflex®
A 24 R Supra
A 24 R Supra Đĩa cắt Kronenflex®
A 24 R Supra
A 24 R Supra Đĩa cắt Kronenflex®
A 24 R/36 Special
A 24 R/36 Special Đĩa cắt Kronenflex®
A 24 TZ Special
A 24 TZ Special Đĩa cắt Kronenflex®
A 30 N Special
A 30 N Special Đĩa cắt Kronenflex®
A 36 R Supra
A 36 R Supra Đĩa cắt Kronenflex®
A 36 TZ Special
A 36 TZ Special Đĩa cắt Kronenflex®
A 46 N Supra
A 46 N Supra Đĩa cắt Kronenflex®
A 46 TZ Special
A 46 TZ Special Đĩa cắt Kronenflex®
A 60 Extra
A 60 Extra Đĩa cắt Kronenflex®
A 60 Extra
A 60 Extra Đĩa cắt Kronenflex®
A 60 Extra
A 60 Extra Đĩa cắt Kronenflex®
A 60 N Supra
A 60 N Supra Đĩa cắt Kronenflex®
A 60 TZ Special
A 60 TZ Special Đĩa cắt Kronenflex®
A 60 TZ Special
A 60 TZ Special Đĩa cắt Kronenflex®
A 60 TZ Special Đóng gói sẵn
A 60 TZ Special Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn
A 330 Extra
A 330 Extra Đĩa cắt Kronenflex®
A 346 Extra
A 346 Extra Đĩa cắt Kronenflex®
A 560 AC ACCU
A 560 AC ACCU Đĩa cắt Kronenflex®
A 630 N Supra
A 630 N Supra Đĩa cắt Kronenflex®
A 646 R Supra
A 646 R Supra Đĩa cắt Kronenflex®
A 660 R Supra
A 660 R Supra Đĩa cắt nhỏ Kronenflex®
A 660 R Supra
A 660 R Supra Đĩa cắt Kronenflex®
A 946 TZ Special
A 946 TZ Special Đĩa cắt Kronenflex®
A 960 TZ Special
A 960 TZ Special Đĩa cắt Kronenflex®
A 980 TZ Special
A 980 TZ Special Đĩa cắt Kronenflex®
C 24 Extra
C 24 Extra Đĩa cắt Kronenflex®
C 24 Extra
C 24 Extra Đĩa cắt Kronenflex®
C 24 R Supra
C 24 R Supra Đĩa cắt Kronenflex®
C 24 RA Special
C 24 RA Special Đĩa cắt Kronenflex®
FL 76
FL 76 Phụ kiện
K 960 TX Special
K 960 TX Special Đĩa cắt Kronenflex®
T 24 AX Special
T 24 AX Special Đĩa cắt Kronenflex®
Z 960 TX Special
Z 960 TX Special Đĩa cắt Kronenflex®

Navigation Extended